Nasze mocne strony

 

 1. W pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie doskonaląca umiejętności zawodowe.
 2. Elektroniczny dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia firmy Vulcan.
 3. Każdy nauczyciel korzysta ze służbowego notebooka.
 4. Liczebność uczniów w oddziale nie przekracza 24 osób.
 5. Bardzo dobry poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w konkursach.
 6. Lekcje przedmiotowe prowadzone z wykorzystaniem tablic interaktywnych i Internetu.
 7. Bogata oferta pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz dostęp do sauny i siłowni.
 8. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i wychowawcza na terenie szkoły.
 9. Coroczne nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego.
 10. Skomputeryzowana pracownia języków obcych.
 11. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w ekrany i projektory multimedialne.
 12. Dążymy do tego, aby w każdej klasie była tablica interaktywna.
 13. Lekcje prowadzone są również w nowoczesnej pracowni wychowania komunikacyjnego z dostępem do Internetu.
 14. Istnieje możliwość korzystania z gabinetu pomocy przedlekarskiej w gabinecie higienistki.
 15. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w nowej hali sportowo-widowiskowej.
 16. Organizacja uroczystości szkolnych i pozaszkolnych w auli.
 17. Możliwość korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej zlokalizowanego w bibliotece szkolnej.
 18. Biblioteka szkolna dysponuje szerokim wachlarzem lektur obowiązkowych i uzupełniających oraz prenumeratami czasopism tematycznych.
 19. Nauczyciel świetlicy szkolnej organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży przed, w trakcie i po zajęciach szkolnych.